ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 28 มีนาคม 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 9 เมษายน 2566


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)


ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566