ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566


คลิกเพื่อลงทะเบียน


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม (เวลา 09.00 น.) – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กำหนดการสอบ
25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สนามสอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในเวลาทำการของธนาคาร