ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 07 มิถุนายน 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 25 มิถุนายน 2566


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


เอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ศรว. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)