ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2566

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จะมีการจัดสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก นอกเหนือจากการจัดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. จึงขอให้ผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ รวมทั้งเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการคัดกรอง/ลงทะเบียน ก่อนเข้าสอบให้เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเข้าสอบได้ตามกำหนดเวลา ที่ ศรว. ได้ประกาศและกำหนดไว้