ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 20 กันยายน 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566


เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โปรดสั่งพิมพ์เอกสาร และลงนามรับรอง มอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


เอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ศรว. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง มอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566