ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 25 ตุลาคม 2566

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 9/2560 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลสอบขั้นตอนที่ 1 – 2 นั้น

เนื่องจาก ศรว. ได้จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขการแสดงความจำนงในการขอตรวจสอบผลสอบ จึงขอยกเลิกประกาศฯ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่ 12/2566 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลสอบขั้นตอนที่ 1 – 2 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นี้แทน

ในการนี้เพื่อให้การจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดย ศรว. มีความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบแต่ละคนสามารถแสดงความจำนงในการขอตรวจสอบผลสอบได้คนละ 1 ครั้งภายในเวลา 6 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมการร้องขอให้ ศรว. ตรวจไฟล์กระดาษคำตอบซ้ำ (ขอตรวจสอบคะแนนซ้ำ) 300 บาท/ขั้นตอน และได้กำหนดข้อปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบผลการสอบซ้ำ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 - 2

ในการตรวจผลการสอบขั้นตอนที่ 1 - 2 ศรว. ตรวจและประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีความถูกต้องแม่นยำ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบความผิดพลาดจากการตรวจ จึงขอให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลการสอบซ้ำพิจารณาก่อนส่งคำร้อง

ผู้เข้าสอบต้องส่งแบบคำร้องขอตรวจผลสอบขั้นตอนที่ 1-2 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและปฏิบัติตามที่ระบุ ไว้ในแบบคำร้อง ภายในเวลา 6 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยสามารถขอตรวจสอบได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น หลังจาก ศรว. ได้รับใบคำร้อง และหลักฐานการชำระเงิน ศรว. จะดำเนินการดังนี้

ศรว. จะดำเนินการนำไฟล์กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบมาตรวจตรวจเปรียบเทียบกับคำตอบที่ถูกต้อง ทีละข้อ และประมวลผล ตรวจซ้ำ 2 ครั้ง แล้วจึงส่งผลการตรวจสอบให้กับผู้ขอตรวจสอบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในคำร้อง