ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 26 ตุลาคม 2566

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 2/2566 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 นั้น

สืบเนื่องจากกำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ที่จะจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงกับกำหนดการจัดสอบของสำนักงาน ก.พ. ที่ประกาศไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ส่งผลให้บางสนามสอบที่ต้องใช้สถานที่เดียวกันกับสำนักงาน ก.พ. ไม่สามารถจัดสอบได้ ศรว. โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร มีมติให้เลื่อนกำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จากวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2567 เป็น ดังนี้

    สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1  วันที่ 20 เมษายน 2567
    สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 21 เมษายน 2567

ศรว. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน