ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้ขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น

เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก้ไขข้อความเกี่ยวกับวันที่รับสมัครในใบสมัครสอบ จึงขอยกเลิกข่าวประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และให้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นี้แทน