ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 25 ธันวาคม 2566


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 7 มกราคม 2567


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 7 มกราคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 7 มกราคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 7 มกราคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ศรว. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.(โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดลงทะเบียนประจำสนามสอบ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567