ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 16 มกราคม 2567

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการจัดที่นั่งสอบและให้ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสนามสอบและวันที่สอบในระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นั้น เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก ยังมีที่นั่งสอบว่าง ศรว. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขในรายละเอียดการจัดที่นั่งสอบข้างต้น หากประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 ในสนามสอบพิษณุโลก สามารถดำเนินการส่งคำร้องมาเพื่อให้พิจารณาได้ ผลปรากฏว่า มีผู้ส่งคำร้องมาเพื่อพิจารณาและได้จัดสรรที่นั่งสอบสนามดังกล่าวพร้อมยืนยันผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการย้ายผ่าน e-mail ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว

หลังจากดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้ที่นั่งสอบรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑล (สอบวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567) ว่าง 10 ที่ ศรว. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำการสมัครสมบูรณ์ มีเอกสารครบถ้วน และได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 4 สนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑล (สอบวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567) จำนวน 360 คน หากประสงค์จะสอบในรอบที่ 3 สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 4 เป็นรอบที่ 3 ในสนามสอบสนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ตามจำนวนที่นั่งว่าง

ทั้งนี้ ศรว. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 360 รายชื่อท้ายคำประกาศนี้ โดยเรียงตามตัวอักษร และลำดับเลขที่เรียงลำดับจากการชำระเงินและวันที่เอกสารครบถ้วน

การได้รับสิทธิ์ปรับเปลี่ยนนี้ จะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบ (หากมีรายชื่ออยู่ในประกาศแต่ไม่ประสงค์จะย้ายรอบสอบ ท่านจะได้สอบรอบเดิมคือ 31 มีนาคม 2567 ตามที่แจ้งในระบบ) ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ที่ต้องการเข้าสอบในรอบที่ 3 ในสนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล ดำเนินการดังนี้

  • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) โดยระบุข้อความว่า ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบกรุงเทพและปริมณฑล รอบที่ 3 และลงชื่อรับรองลงบนสำเนาดังกล่าว แล้ว scan ส่งเอกสารมาที่ E-Mail : cma@cmathai.org เพื่อทำการยืนยัน ภายในเวลา 16:30 น. ของวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567
  • เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งสอบให้ตามลำดับเลขที่เรียงลำดับจากการชำระเงินและวันที่เอกสารครบถ้วน และจะยืนยันกับผู้สมัครสอบที่ได้รับสิทธิ์ในการย้ายผ่าน e-mail ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคล