ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 26 มกราคม 2567


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สนามสอบ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดลงทะเบียนสนามสอบ)