ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาสอบ, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบ เพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567