ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) – 27 พฤษภาคม 2567

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer-Based Examination) รวมจำนวนที่นั่งสอบทั้งหมด ดังนี้

เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งสอบจำกัดในแต่ละสนามสอบ หากที่นั่งสอบของสนามสอบใดเต็มจะไม่สามารถเลือกสนามสอบนั้นๆ ได้อีก ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกสนามสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งเหลืออยู่ต่อไป
ศรว. จะระบุรายละเอียดสถานที่สอบให้ทราบในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป