ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567

      ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ได้มีประกาศที่ 5/2567 เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 5 (รอบพิเศษ) เพิ่มเติมแล้วนั้น เมื่อปิดระบบการรับสมัครสอบฯ พบว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบที่แสดงความประสงค์จะสอบในรอบดังกล่าวของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มากเกินกว่าที่สามารถรับได้ ศรว. จึงดำเนินการประสานงานเปิดสนามสอบเพิ่มเติมอีก 1 สนามคือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า และได้ดำเนินการจัดสรรที่นั่งสอบ ตามจำนวนของผู้ที่ทำการสมัคร มีเอกสารครบถ้วน และชำระเงินสมบูรณ์ภายในวันเวลาที่ ศรว. กำหนด ดังนี้

      1. สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

      1.1 ศรว. นำรายชื่อผู้ที่ทำการสมัครฯ จำนวน 3 ราย มีเอกสารครบถ้วน และชำระเงินสมบูรณ์ภายในวันเวลาที่ ศรว. กำหนด (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2566 : ตามประกาศ ศรว. ที่ 9/2566) ซึ่งเลือกสมัครสอบในรอบวันที่ 23 มิถุนายน 2567 สนามสอบกรุงเทพฯและปริมณฑลไว้ จัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด

      1.2 ศรว. นำรายชื่อผู้ที่ทำการสมัครฯ จำนวน 297 ราย (เรียงตามลำดับการสมัคร) มีเอกสารครบถ้วน และชำระเงินสมบูรณ์ภายในวันเวลาที่ ศรว. กำหนด (รอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤษภาคม 2567 : ตามประกาศ ศรว. ที่ 5/2567) จัดสรรที่นั่งสอบ ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

      2. สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

      ศรว. นำรายชื่อผู้ที่ทำการสมัครฯที่เหลือกจากข้อ 1.2 (เรียงตามลำดับการสมัคร) และมีเอกสารครบถ้วน และชำระเงินสมบูรณ์ภายในวันเวลาที่ ศรว. กำหนด จัดสรรที่นั่งสอบ ณ สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

      ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบสนามสอบและรอบการสอบ (เช้า - บ่าย) ของตนเอง รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบได้อีกครั้งในระบบ ผ่าน website www.cmathai.org จากการประกาศพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ