ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


เอกสารสำแดงฯ (โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดลงทะเบียนสนามสอบ)


การจัดที่นั่งสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบพิเศษ


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567