ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 06 สิงหาคม 2558

ตามที่ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 11/2551 เรื่อง การจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันในต่างประเทศ ไปแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อให้การสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสามารถรองรับจำนวนผู้ขอรับการประเมินที่เพิ่มขึ้น ศ.ร.ว. จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 11/2551 และกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันในต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป จะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนที่ ศ.ร.ว. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ในส่วนการสอบ Long Case และ Modified Essay Question สามารถสมัครสอบได้ที่คณะแพทยศาสตร์/สถาบันการศึกษาที่ ศ.ร.ว. รับรอง โดยผู้สมัครสามารถสอบ Long Case และ Modified Essay Question ที่คณะแพทยศาสตร์/สถาบันการศึกษาต่างกันได้

2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและ สถาบัน การศึกษาต่างประเทศ ก่อนปีการศึกษา 2546 ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมที่คณะอนุกรรมการสอบความรู้ในวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา กำหนด กล่าวคือ ได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบ Long Case แต่ต้องสมัครสอบ Modified Essay Question ที่คณะแพทยศาสตร์/สถาบันการศึกษาที่เปิดรับสมัคร