ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 08 พฤศจิกายน 2562

 1. การสอบแต่ละข้อจะให้เวลา 10 นาที โดยมีกริ่งเตือนที่ 9 นาที
 2. ข้อสอบจะมีจำนวนรวม 10 ข้อ โดยมีเวลาพักในการสอบแต่ละรอบๆละ 2 ครั้งๆละ 10 นาที
 3. ลักษณะข้อสอบจะเป็นการเน้นการวัดทักษะทางคลินิกและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าสอบรู้จักมุ่งไปที่การซักประวัติและการตรวจร่างกายที่จำเป็น รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยในเวลาที่จำกัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของแพทย์ในการปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่
 4. ข้อสอบแต่ละข้อจะประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  4.1 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และ/หรือ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

  4.2 การซักประวัติ และ/หรือ การตรวจร่างกาย และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

  4.3 การซักประวัติ และ การแปลผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

  4.4 การแจ้งข่าวร้าย

 5. ในการสอบ ขอให้อ่านโจทย์และคำสั่งให้รอบคอบ และปฏิบัติตามคำสั่งให้ครบถ้วน