ข้อมูลที่ควรทราบ

แก้ไขล่าสุด : 06 ธันวาคม 2562

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะจัดการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ศรว. ขอแนะนำให้ผู้ที่จะเข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดลองใช้โปรแกรมเพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการสอบ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำข้อสอบ เช่น ขีดเขียนข้อความ (Pen) ย่อหรือขยายภาพ (zoom in / zoom out) ค้นหาข้อความ (Find) ทำแถบสี (highlight) และปิดหน้าจอข้อสอบ (hide) เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อนำไปฝึกทดลองต่อไป

(ลิ้งโปรแกรม Demo : https://cmathai.org/files/Demo_2019-12-06.zip)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ E-mail : cma@cmathai.org หรือ โทรศัพท์ 02-7165685