สมาชิก

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อแจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนการขอแบบคำร้องเพื่อขอหนังสือรับรองผลสอบ
( ในกรณีที่ผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชิพเวชกรรมและ ต้องการเฉพาะขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถพิมพ์ผลการสอบได้เองจากระบบ CMA Website )

  • 1. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
  • 2. ยอมรับเงื่อนไข : การขอแบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลสอบ แล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่งแบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลสอบ ฯ"
  • 3. ตรวจสอบ E-mail : ของท่านที่ระบุไว้ในขั้นตอนการยื่นคำขอ เพื่อรับข้อมูลเลขที่คำขอ (OrderID) สำหรับใช้ในแจ้งข้อมูลการชำะเงิน
    *ทั้งนี้ขอให้ชำระเงินภายในเวลาที่ระบบกำหนด หากท่านไม่ได้ชำระเงินในวันเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกแบบคำขอฯ ของท่านโดยอัตโนมัติ
  • 4. แจ้งข้อมูลการชำระเงิน : นำเอกสารยืนยันการชำระเงิน มาแจ้งการชำระเงินได้ที่เมนู แจ้งการชำะเงิน
  • 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินของท่าน (5 วันทำการ) หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการชำระเงิน และอีเมล์หนังสือรับรองผลสอบฯ ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
Slide to unlock