ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 16 ธันวาคม 2565


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ


ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (เวลา 09:00 น.) – 5 มกราคม 2566

สถานที่สอบ : ศรว. จัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ และจะเป็นผู้จัดสถานที่สอบตามสถาบันให้กับผู้สมัครสอบ โดยขอให้ผู้สมัครสอบเลือกจังหวัดที่ต้องการสอบ ตามจำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ ดังนี้

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 ในเวลาทำการของธนาคาร