ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 10 เมษายน 2567


คลิกเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ:


กำหนดเวลาการสอบ,ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567


แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567


เอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือการบันทึกข้อมูล หรืออุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ ศรว. อนุญาตให้เข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว.(โปรดสั่งพิมพ์เอกสารสำแดงฯ และลงนามรับรอง แล้วนำไปมอบให้ ศรว. ในวันสอบที่จุดคัดกรองประจำสนามสอบ)


แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567


ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567